Industriële afvalwaterbehandeling

Op het gebied van afvalwaterzuivering levert QM Environmental Services Nederland een breed scala aan oplossingen. Onze producten zijn geformuleerd om operationele problemen in alle afvalwaterzuiveringsstappen op te lossen en in vele gevallen te voorkomen als ze op preventieve basis gebruikt worden.

QM Environmental Services Nederland B.V. levert oplossingen voor o.a. de volgende operationele problemen:

 • Verminderde verwijdering van vaste stoffen in primaire zuiveringssystemen zoals DAF-installaties of voorbezinktanks
 • Slechte slibbezinking als gevolg van draadvormige micro-organismen
 • Verstoppingen slibleidingen als gevolg van vetophoping
 • Vetophoping in beluchtingstanks
 • Verminderde biologische activiteit als gevolg van calamiteiten of giftige stoffen in het influent
 • Overmatige slibproductie
 • Slibuitspoeling bij extreme RWA aanvoer
 • Slibontwatering
 • Fosfaatverwijdering
 • Verslechterde nitrificatie
 • Schuimvorming
 • Slibvergisting
 • Geur

QM Environmental Services Nederland werkt met u samen om te komen tot een kosteneffectieve oplossing van uw operationele afvalwaterbehandelingsproblemen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Ons productenpakket voor industriële afvalwaterzuiveringen bestaat uit:

Vlokmiddelen & Coagulaten
Voor flotatie/zwevende stof verwijdering in de voorzuivering. Voor de verwijdering van vaste stoffen, kalk en CZV uit het influent van oxidatiebassins.

Voedingsstoffen N+P
Nieuw: NH3-oplossing, als kosteneffectief alternatief voor ureum. Zorgt voor directe stikstofinvoer.
Nieuw: Natriumfosfaat-oplossing
Of klassiek: Ureum en fosfaatzuur

Hardheidsstabilisatoren tegen kalkaanslag
Voor de bescherming van leidingen, fittingen, beluchters en meetinstrumenten.

Coagulanten voor troebelheidveroorzakende stoffen en kleurstoffen

Slurry Conditionering
Polymeren, ijzer- en aluminiumzouten voor efficiënte ontwatering van diverse soorten slurries (b.v. zuiveringsslib, mest etc…)

HS & Geurreductie in rioolnetwerken, slibopvang, verwerking & afvoer
Biologisch effectieve additieven voorkomen geuren effectief en kosteneffectief.

HS & Geurreductie in rioolnetwerken, slibopvang, verwerking & afvoer
MicroCat-ANL – Een microbiële vloeistof met bacteriën die geuren veroorzaakt door H2S vorming en rotting van organisch materiaal effectief en kosteneffectief voorkomen. Het voorkomt overlast in de omgeving van gemalen en verlengt de levensduur van bedrijfsrioolnetwerken omdat H2S vorming voorkomen wordt. Daarnaast werkt het product in de primaire zuiveringen en slibverwerking.

Deze microbiële vloeistof wordt via onze automatische doseerunits in een rioolgemaal gedoseerd op basis van het gemiddelde debiet. De bacteriën uit het product koloniseren het netwerk en vermenigvuldigen zich daar. In vergelijking met chemische alternatieven is een geringe hoeveelheid van MicroCat-ANL nodig om een netwerk geur en H2S vrij te houden.

Dry Vapour Unit
Atmosferische ontgeuring zonder water. Geschikt voor binnen en buiten toepassingen op slibopslagtanks, afvalwaterzuiveringsbassins, slibontwateringsgebouwen en slibtransport.

 

qPCR Analyse / Biologische Afbraaktesten (Aeroob / Anaeroob)

QM Environmental Services Nederland biedt een uitgebreide service aan in het geval van operationele problemen in uw afvalwaterzuiveringsinstallatie. Deze service bestaat uit een locatiebezoek, qPCR analyses om de biomassa van uw zuivering in kaart te brengen en zo het problem te identificeren.
Uit de gegevens van dit onderzoek wordt dan een structurele oplossing voor de problemen ontwikkeld. Deze oplossing kan bestaan uit het adviseren van operationele wijzigingen, het doseren van een product (biologisch en/of chemisch) of hardware matige aanpassingen aan het systeem.
 Voor meer informatie download onze brochure.

 

MicroCat-SBP Technologie – Eenvoudige bioaugmentatie!

QM Environmental Services Nederland heeft in samenwerking met international partners gewerkt aan het vereenvoudigen van het doseren van haar microbiële producten in afvalwaterzuiveringen.

De SBP capsules zijn uitgerust met micro-membranen en voorzien van MicroCat bacteriën. De capsules werken als een Membraan Bioreactor. De membranen houden de MicroCat bacteriën in de capsule, gescheiden van het afvalwater.

Afvalwater en verontreinigingen passeren de membranen zodat de bacteriën in de capsules gevoed worden en de verontreinigingen worden afgebroken.

De SBP capsules vormen een kleine bioreactor (Small Bioreactor Platform) en vormen een alternatief voor dagelijkse bacterie doseringen voor afvalwaterzuiveringen die gebruik maken van bioaugmentatie. De capsules hebben een levensduur van 1 tot 2 maanden waardoor 1x per maand bijvullen van de geperforeerde kooi waarin de capsules worden vastgehouden nodig is. De kooi wordt met behulp van een takel in het afvalwater gehangen.

Voor meer informatie download onze brochure.

 

Snelle hulp bij slibverlies en lozingsnorm overschrijding
Aqaurel Precipitanten/Flocculanten: Ons producten assortiment voor het verbeteren van de slibbezinking, het verminderen van slibafwijkingen en het verbeteren van CZV-verwijdering.

Biologische Producten ter ondersteuning
MicroCat®-producten voor verbetering van de CZV-verwijdering, nitrificatie/dentrificatie, op- of herstart van installaties bij ingebruikname of na remming door b.v. intoxicatie. Licht slib bestrijding, geur & H2S controle, afbraak van vetten.

Antischuimmiddelen
Direct effectieve schuimvermindering. Biologisch afbreekbaar.

Een breed assortiment doseerinstallaties voor de diverse producten. Tailormade doseertechniek.

Sporenelementen analyse / Optimalisering Methaan opbrengst
Probleemanalyse (Co, Mo, Ni, Se, …) en indien nodig een voorstel voor supplement mengsel.

IJzerzouten
Ondersteuning van pellet vorming en verwijdering van toxisch sulfide / H2S.

In ontwikkeling: Aquarel Biocoagulant
Bindt zwevende stoffen in het geval van incidenten direct in het pelletslib