MicroCat®

MicroCat® producten zijn microbiële producten die worden ingezet om biologische afbraakprocessen op te starten, te herstellen of te versnellen. De toepassing van microbiële producten om deze doelen te bereiken staat bekend onder de naam “bioaugmentatie

Wat betekent “MicroCat”? Het is een afkorting van Microbial Catalyst.

MicroCat producten zijn mengsels van veilige, natuurlijke ingrediënten (inclusief micro-organismen (bacteriën en schimmels), enzymen, oppervlak actieve stoffen, nutriënten, adsorbanten en buffers) in droge poedervorm of in op water gebaseerde suspensies. De MicroCat producten worden toegepast  voor probleemoplossing bij de behandeling van water, bodem, slib of lucht. Toepassingen omvatten o.a. geurcontrole, afvalwaterzuivering systeem op-, herstart en optimalisatie, bodem- en grondwatersanering, afvoer- vetput/olie-benzine afscheider en rioolonderhoud, compostering, aquacultuur en agricultuur.

Voordelen van MicroCat® gebruik:

 • Milieuvriendelijke, natuurlijke producten
 • Verwijdert vetten en oliën
 • Minder waterstofsulfide corrosie en geur
 • Verlaagt BZV, Zwevende Stof, CZV en Vet gehalten
 • Verhoogt de afbraak van organisch materiaal
 • Vermindert de ontwikkeling van draadvorming bacteriën in afvalwaterzuiveringen
 • Verlaagt ophoping van organisch slib
 • Verbetert de bezinking
 • Verbetert de operationele efficiëntie
 • Kosten effectief
 • Vermindert de milieuaansprakelijkheid

Toepassingen

 • Industriële en Communale Afvalwaterzuivering
  • Op- & herstart installaties
  • Verbetering nitrificatie/denitrificatie
  • Optimalisatie BZV-verwijdering
  • Afbraak toxische stoffen
  • Verbetering slibbezinking/filamenteuze bacteriën verwijdering
  • Reductie H2S vorming
  • Slibvolume reductie
 • Afvoer, vetafscheider en rioolreiniging & onderhoud
  • Afbraak van olie & vet in afvoeren, rioleringen, vetafscheiders en rioolgemalen
  • Preventie van H2S vorming in persleidingen
 • Olie-benzine afscheider onderhoud
 • Septic tanks & IBA opstart en onderhoud
 • Geurcontrole
  • Afvoer- en rioolnetwerken
  • Composteringen
  • Dierlijke mest
 • Bodem- & grondwatersanering
  • Biologische in- & ex-situ saneringen
 • Agri- & Aquacultuur
  • Ammoniak reductie in varkens en kippenstallen
  • Dierelijke mest behandeling
  • Algencontrole in vijvers
  • Waterbehandeling in commerciële fishfarms

Bioaugmentatie FAQ’s

TYPISCHE VRAGEN VAN KLANTEN 

Wat doen MicroCat® Producten?

Onze microbiële formuleringen zorgen voor de biodegradatie (biologische afbraak) van een grote variëteit aan organische verontreinigingen. Deze biodegradatie wordt bewerkstelligd door enzymen die door de microben worden geproduceerd. De enzymen breken de verontreinigende verbindingen biochemisch af tot uiteindelijk koolstofdioxide (CO2) en water. De enzymen stellen de microben in staat deze organische verontreinigingen te gebruiken als energiebron of als bouwstenen voor hun cellen.

Onze producten en services zijn gebaseerd op de laatste commercieel beschikbare ontwikkelingen in de milieubiotechnologie  en voldoen aan de behoeften van specifieke afvalbehandelingsproblemen.

Elk voorgeschreven behandelingsprogramma is gebaseerd op een analyse van het specifieke systeem. Het behandelingsprogramma combineert de geschikte microbiële stammen met doseerinstructies en aanpassingen in de procesvoering om een kosteffectieve oplossing te realiseren. 

. . . en Aanvullende Service . . .

Onze service is gericht op het aanvullen en ondersteunen van onze producten om in staat te zijn de meest complexe afvalproblemen te kunnen oplossen. Het ondersteunende personeel van QM Environmental Services Nederland en haar volledig uitgeruste laboratoriumfaciliteiten zijn beschikbaar om een breed spectrum aan diensten te verlenen, zoals: Microscopisch Onderzoek, Chemische Analyses, Treatability Studies, Toxiciteit Testen en Proces ontwerp. Hoog geschoolde en ervaren wetenschappers, het laboratorium en de productiefaciliteiten te samen met de praktijkexpertise van QM Environmental Services Nederland staat 24 uur per dag klaar om u te ondersteunen!!

Waar komen de MicroCat® Microben vandaan?

Onze microben (micro-organismen) zijn natuurlijk voorkomende organismen en zijn geïsoleerd uit hun natuurlijke omgeving. Over het algemeen kunnen ze gevonden worden in gebieden die verontreinigd zijn zoals afvalwater of verontreinigde grond. Wanneer ze eenmaal geïsoleerd zijn worden de microben op een specifiek groeimedium gecultiveerd. Het groeimedium is dusdanig samengesteld dat het de specifieke eigenschappen van de microben, om bepaalde chemische verontreinigingen af te breken, versterkt. De volgende stap in het proces produceert verscheidene varianten van elk originele microbe, welke wederom op een specifiek medium gecultiveerd worden. De meest actieve en succesvolle stammen worden daarna geoogst uit de cultuur en in grote batches geproduceerd in een medium dat ervoor zorgt dat de activiteit van de microben tijdens transport en opslag niet verloren gaat. Om het eindproduct te creëren worden als laatste stap de microben gemengd met andere microben, enzymen, oppervlakteactieve stoffen en adsorberende materialen.

Zijn ze veilig?

Ja. Onze commerciële microbiële stammen zijn gekweekt uit de ouderlijke stammen op een manier die sterk overeenkomt met de wijze waarop dit in de natuur geschiedt. Als aanvulling hierop verzekert onze kwaliteitscontrole dat er geen ziekteverwekkende microben aanwezig zijn in onze formuleringen. Onze kwaliteitscontrole standaard is hoog en is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Kunnen zij het systeem overnemen en “NIEUWE PROBLEMEN” veroorzaken?

Nee. Natuurlijk voorkomende micro-organismen die op deze wijze gegenereerd zijn, zullen zeer snel de aanwezige verontreinigende chemische verbindingen, die normaal giftig of remmend zijn voor vele andere micro-organismen, consumeren. Tijdens deze consumptie groeien onze microben, ze vermenigvuldigen zich en ze sterven in een dynamische sequentie. Als hun voorkeursvoedsel (verontreiniging) limiterend wordt (daalt in concentratie), vertraagt de groeisnelheid van onze microben. Deze microben worden op hun beurt een voedselbron voor andere microben die in het systeem aanwezig zijn. Ondanks dat onze microben een vast onderdeel van het ecosysteem kunnen gaan uit maken, nemen ze zelden tot nooit een dominante rol in de microbiële populatie in.

Zijn geregelde onderhoudsdoseringen nodig?

Gewoonlijk wel. De specifieke omstandigheden in een zuiveringsysteem bepalen of de zuiverende microben een vast onderdeel worden van het afvalbehandeling ecosysteem. Als de af te breken verontreinigingen variëren in concentratie (zoals in de meeste gevallen) zullen de bacteriën snel groeien wanneer de concentraties hoog zijn en langzaam groeien als de concentraties laag zijn. Onze microben kunnen afsterven of in te lage aantallen aanwezig zijn na een bepaalde periode van lage influent gehalten om nog effectief te zijn wanneer de gehalten snel toenemen. Andere omstandigheden (pH, temperatuur, afvalstroom snelheid, zoutconcentratie) kunnen ook variëren hetgeen fluctuaties in de dynamiek van de microbiële populatie veroorzaakt (het relatieve aantal aan verschillende microben) in het systeem. Om deze redenen is een geregelde onderhoudsdosis meestal aan te bevelen. Uitzonderingen zijn opstart ondersteuning en eenmalige batch toepassingen. Voor lange duur batch toepassingen (b.v. bioremediatie) is een onderhoudsdosering gewenst als de locatieomstandigheden veranderen.

Zijn de MicroCat®producten duur in het gebruik?

Nee. MicroCat® Microbiële producten zijn goedkoop in het gebruik en in de meeste gevallen veel goedkoper dan alternatieve methoden om problemen op te lossen. Bioaugmentatie met MicroCat®  producten kunnen gevaarlijke chemicaliën vervangen en zelfs helpen bij het verhogen van de capaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallatie zodat dure fysieke aanpassingen voorkomen worden.